HOJE TEM EINTRACHT! 🦅⚽ 🆚 Leipzig 🏟 , Frankfurt ⏰ 14:30

HOJE TEM EINTRACHT! 🦅⚽
🆚 Leipzig
🏟 , Frankfurt
⏰ 14:30 (🇧🇷) / 17:30 (🇵🇹)
🏆 Oitavas de final – Copa da Alemanha
📺🇧🇷
📺🇵🇹
#⃣ |